Algemene Voorwaarden

1 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

1.1 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren  van  de  verleende  Opdracht,  tijdig  en  in  de  door  Opdrachtnemer  gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking gesteld worden.

1.2 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

2 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

2.1  Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

3 – BETALING

3.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden op moment van aankoop. Hierbij zal 50% van het aankoopbedrag moeten worden voldaan.  Betaling  dient  te  geschieden  in  op  de factuur  aangegeven  valuta,  door  middel  van  overmaking  ten  gunste  van  een  door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening of doormiddel van contante betaling. De andere 50% wordt voldaan bij levering van het product.

4 – LEVERINGSTERMIJN

4.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling en/of informatie en/of materialen geheel door Opdrachtnemer is/zijn ontvangen,

4.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5 – AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

6 – GARANTIEBEPALING

6.1  Op alle producten zit garantie maar bij het niet correct behandelen van de meubels of blootstellen aan andere producten die niet hiervoor bestemd zijn vervalt de garantie.

6.2  Ook bij steigerhout geldt hetzelfde zoals 6.1. Hout is van nature een werkend product dat gevoelig is voor wisselend klimaat. Daarom is het mogelijk dat het product kan werken. Vraagt u gerust bij uw aankoop naar meer informatie.

7 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

7.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.